AMBULANCIA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE

Ambulancia klinickej psychológie Trnava poskytuje zdravotnú starostlivosť od roku 2007. Od samého začiatku sa výrazne profiluje na oblasť psychologickej diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky, terapie porúch psychického vývinu v celom komplexe (diagnostika od útleho veku až po dospelosť). Spolupracuje s renomovanými psychiatrickými, pedopsychiatrickými, neurologickými, pediatrickými a inými zdravotníckymi pracoviskami v rámci celého Slovenska. Výrazne podporuje myšlienku medzirezortnej starostlivosti o ľudí so závažnými psychickými poruchami a ochoreniami, o čom svedčí jej spolupráca s mnohými odbornými zariadeniami z rezortov školstva a sociálnych vecí. Odborná úroveň poskytovaných služieb je garantovaná vzdelaním samotných odborníkov a participáciou Ambulancie na vedecko-výskumných projektoch.

Personálne obsadenie ambulancie

PhDr. Daniela Jánošíková, PhD.

Odborná prax

od 2007 – súkromná prax, Ambulancia klinickej psychológie Trnava

od 1997 – Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, odborný asistent na Katedre psychológie

2007 – 2012 Andreas, n.o., klinický psychológ

1994 – 2007 Detské integračné centrum Trnava, klinický psychológ

Vzdelanie a kvalifikácia

FiF TT Trnava rigorózna skúška (2013)

téma rigoróznej práce „Aspergerov syndróm – diagnostický algoritmus“

Licencia na výkon práce v zdravotníctve (Slovenská komora psychológov, 2007)

SPAM Osvedčenie pre výkon práce v zdravotníctve (2002)

UK Bratislava vedecko akademická hodnosť PhD. (1999)

téma dizertačnej práce „Diferenciálno-diagnostické prístupy k autizmu a mentálnej retardácii“

FiF UK Bratislava – magister (odborná psychológia, 1994, štátna skúška z klinickej psychológie)

Vybratá publikačná a prednášková činnosť

Rané symptómy detského autizmu. XXXVI. Dni Česko-slovenskej detskej neurológie. Česko-slovenská neurologická spoločnosť, Košice, 26.5.2005

Diferenciálno-diagnostické prístupy k Aspergerovmu syndrómu. Medzinárodná odborná konferencia „Autizmus – výzva integratívnej medicíny“, Lenoris, FYU LF UK Bratislava, TU Trnava, Trnava 2010

Detský autizmus. Pedopsychiatrická konferencia 2010, DPL Hraň 2010

Aspergerov syndróm u dievčat. Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou „Súčasná pedopsychiatria na Slovensku“, Bratislava 2012

Aspergerov syndróm – problém aktuálnej diagnostickej praxe. Acta Psychologica Tyrnaviensia. Zborník FiF Trnavskej Univerzity, 2014

Aspergerov syndróm - diagnostický algoritmus. Aspergerov syndróm - výzva pre výchovu, vzdelanie, vedu a psychoterapiu. Celoslovenská odborná konferencia. CENADA, Žilina 2014

Socio-komunikačný, osobnostný a kognitívny profil jedinca s Aspergerovýcm syndrómom a vysokofunkčným autizmom. Aspergerov syndróm - výzva pre výchovu, vzdelanie, vedu a psychoterapiu. Celoslovenská odborná konferencia. CENADA, Žilina 2014

Kvantitatívne a kvalitatívne špecifiká porúch autistického spektra a „miera autizmu“ v populácii na Slovensku (spoluautor). Celoslovenská odborná konferencia, Trnavská Univerzita, Trnava 2015.

Vybratá spoluautorská publikačná činnosť:

Autizmus z pohľadu neurobiopsychológie . D. Ostatníková a kolektív autorov, Univerzita Komenského Bratislava 2010

Vývin mozgu a jeho poruchy. M. Murgaš a kolektív. Osveta Martin, 2011

Babinská K, Slobodíková L, Jánošíková D, Lakatošová S, Bakoš J, Ostatníková D. The effects of probiotic administration on gastrointestinal functions in children with autism. Activitas Nervosa Superior Rediviva/Higher Brain Functions 2012; 54 (2):81

Pracovné zručnosti a subjektívna predstava o práci v dospelej populácii s Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom (spoluautor). Acta Psychologica Tyrnaviensia. Zborník FiF Trnavskej Univerzity, 2014

Adela Čorejova , PharmD, PhD, Daniela Jánošikova, MS, PhD, Veronika Pospíšilová, MS,Drahomíra Rauová, MS, Jan Kyselovič, PharmD, PhD, and Anna Hrabovska , PharmD, PhD. Cessation of Nocturnal Enuresis After Intervention with Methylcobalamin in an 18-Year-Old Patient with Autism. JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOPHARMACOLOGY.Pp. 1–3, 2014. Mary Ann Liebert, Inc., Pp. 1–3,DOI: 10.1089/cap.2014.0023DOI: 10.1089/cap.2014.0023

Výskumná činnosť (participácia na výskumných projektoch)

„Úloha testosterónu v kognitívnych procesoch“ . FYU Lekárskej Fakulty UK Bratislava (2007 – 2009)

Probiotická štúdia (FYU LF UK Bratislava, 2012)

Štúdia Q 10 (I.interná klinika LF UK Bratislava, 2012)

Štúdia MB 12 (Farmaceutická fakulta UK Bratislava, 2012 – 2013)

Sociálny, emočný a kognitívny obraz autizmu v interdisciplinárnych zrkadlách

(APVV, LF UK Bratislava, FiF TU, 2012 - )

Mgr. Alžbeta Lazíková

Odborná prax

od 2013 - Centrum Detskej reči Trnava

1998 – 2013 Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Hlohovec

1997 – 1998 Reedukačný domov pre mládež Hlohovec

Vzdelanie a kvalifikácia

Fakulta psychológie, Paneurópska Vysoká škola Bratislava (magister, odborné štúdium psychológie, 2014)

FiF UK Bratislava 4-semestrálny špecializačný kurz zo školskej psychológie (1997)

FiF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (magister, biológia – psychológia, 1997)

Aktualizačné vzdelávanie: Poradenské zručnosti pre prácu a adolescentmi, Výchovno-preventívny program Srdce na dlani, Semináre v aplikovanej behaviorálnej terapii ABA

Výcviky v práci s diagnostickými metódami: W-J inteligenčný test, Scénotest, Handtest, Baumtest, Kresba ľudskej postavy, ADOS 2 – diagnostika symptómov autistického spektra, Dynamické vyšetrenie detí prof. D. Tzuriela

Certifikovaný terapeut v metóde Inštrumentálneho obohacovania Reuvena Feuersteina ICELP Izrael

Certifikovaný terapeut v metóde Dr. Sindelar Deficity čiastkových funkcií ako príčiny porúch učenia a správania

Vybratá publikačná činnosť

Duchovičová-Lazíková,2008: Rozvoj osobnosti dieťaťa a profesionalita učiteľky v materskej škole (vedecká monografia)

Žovinec-Lazíková,2008: Preventívny program „Cez rozprávku do školy“ (vedecká štúdia)

Lazíková,2014: Kazuistiky z praxe: Raabe (kazuistika)

Gatial-Čerešník-Lazíková,2014:Rozvoj parciálnych kognitívnych funkcií predškolských detí (vedecká štúdia)