Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v našom zdravotníckom zariadení je hradené v rámci dohodnutého mesačného finančného limitu každej zdravotnej poisťovne zo zdrojov verejného zdravotníctva. Naše zdravotnícke zariadenie je zmluvným partnerom týchto zdravotných poisťovní:

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
  • Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.
  • Union zdravotná poisťovňa a.s.

Cenník sa týka výkonov, ktoré

  • nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia a vyžadujú 100 % spoluúčasť pacienta
  • sú nad rámec limitu zdravotnej poisťovne – na žiadosť pacienta
  • pre samoplatcov
  • na žiadosť pacienta, alebo iného subjektu, ktorý nie je zo zákona oprávnený odporučiť vyšetrenie hradené z verejného zdravotného poistenia

Z verejného zdravotného poistenia nie sú hradené tieto služby - CENNÍK:

A. Psychologický posudok – výsledok posúdenia psychickej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti (na základe platných zákonných noriem, komplexné psychologické vyšetrenie) a vyšetrenia na administratívne účely (Z02.0)
1. psychická spôsobilosť pre štúdium (vyšetrenie školskej zrelosti dieťaťa na žiadosť rodiča, posúdenie študijnej profilácie dieťaťa, mladistvého a dospelého) Z 02.0
komplexné vyšetrenie (vrátane posudku)70,- Eur
2. vyšetrenie pre poisťovňu (dávky sociálnej kompenzácie, na žiadosť pacienta) Z02.6
vypracovanie posudku 20,- Eur
3. vydávanie psychologických nálezov a potvrdení Z02.7
správy, odporúčania a rediagnostické zhodnotenia pre odborné zariadenia, pod ktoré spadajú iné zdravotnícke zariadenia, centrá psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva, riaditeľstvá materských a základných škôl, pre účely inštitúcii v rezorte MŠ SR
vypracovanie podrobnej psychologickej správy 15,- Eur
vypracovanie krátkej správy 10,- Eur
krátke písomné odporúčania pre iné, ako zdravotnícke zariadenia 5,- Eur
vypracovanie a zaslanie podkladov pre individuálno-vzdelávacieho programy pre MŠ, ZŠ, CPPP10,- Eur
vyplnenie tlačiva, dotazníka na iné, ako zdravotnícke účely (napríklad dotazník pre prijatie dieťaťa do školy, MŠ a pod.) 5,- Eur
B. Výkony na žiadosť pacienta, psychologické vyšetrenie a terapia mimo zdravotnej indikácie ( Z41), na základe odporúčaní zariadení rezortu školstva a sociálnych vecí, inej fyzickej a právnickej osoby, mimo rezortu zdravotníctva
Komplexné psychologické vyšetrenie (intelekt, osobnosť, výkonové funkcie – pamäť, pozornosť) - hodinová sadzba 30,- Eur/h
Vyšetrenie čiastkových kognitívnych funkcií - hodinová sadzba 30,- Eur/h
Vyšetrenie - diagnostika porúch psychického vývinu - hodinová sadzba 30,- Eur/h
Psychoterapia nezaradená inde (Z50.4) – terapeutická intervencia - hodinová sadzba 30,- Eur/h
Psychologické klinické poradenstvo (individuálne) - hodinová sadzba30,- Eur/h
C. Iné výkony
prednášková a lektorská činnosť (odborné prednášky na vyžiadanie) - hodinová sadzba 50,- Eur/h
vypracovanie výpisu zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby10,- Eur

platí od 01.09.2015
Zaslané dňa 30.08.2015 na VÚC Trnava