Psychologické služby

Diagnostika

 • diagnostika a diferenciálna diagnostika porúch psychického vývinu (so zameraním na poruchy autistického spektra - PAS a narušenú komunikačnú schopnosť)
 • diagnostika a diferenciálna diagnostika porúch osobnosti a iných psychických ochorení (v súčinnosti s odbornými psychiatrickými pracoviskami) vo vzťahu k poruchám autistického spektra
 • celková a parciálna diagnostika kognitívnych schopností (intelekt, pamäť, pozornosť a kvality vnímania, osobnosť, jazykové schopnosti)
 • posúdenie pripravenosti na vstup do školskej dochádzky
 • posúdenie špecifických spôsobilostí pre štúdium a výkon určitých povolaní dieťaťa, mladistvého a dospelého
 • diagnostika pre posudkové účely (dávky sociálnych kompenzácií miery zdravotného postihnutia, ID)

Terapia

Individuálna psychoterapeutická intervencia s využitím špeciálnych foriem, metód a prostriedkov, so zameraním na:

 • poruchy autistického spektra (nácvik pracovných zručností, vývinová stimulácia, kognitívno-behaviorálne modifikácie správania)
 • narušenú komunikačnú schopnosť (motivácia ku komunikácii, tréningy sociokomunikačných zručností)
 • parciálne kognitívne deficity (najmä poruchy koncentrácie pozornosti, narušenie pamäťových schopností, tréning školských zručností pri vývinových poruchách učenia)
 • reedukácia a neuropsychologická rehabilitácia (stavy po závažných psychických ochoreniach, ochoreniach CNS, so zameraním na režimovú terapiu a podporu funkčnosti v kognitívnych schopnostiach pacienta)

Poradenstvo a konzultačné služby

 • poradenstvo pre rodiny s jedincom s poruchami psychického vývinu, s psychickými problémami (rodičia, súrodenci)
 • poradenstvo a konzultácie pre pedagógov a odborníkov pracujúcich s dieťaťom s poruchami psychického vývinu
 • prednášková a lektorská činnosť (odborné prednášky na vyžiadanie)