Posudzovacia škála

Aspergerovho syndrómu

Daniela Jánošíková

Administrácia a použitie škály

Posudzovacia škála je určená na použitie v psychologickej, psychiatrickej a špeciálno-pedagogickej praxi na identifikáciu prejavov Aspergerového syndrómu, respektíve záchyt detí s podozrením na túto diagnózu, za účelom verifikácie diagnózy (odoslania dieťaťa, klienta, pacienta) na odborné pracovisko.

Metóda bola vyvinutá na základe teoretických východísk a empirických poznatkov. Z dôvodu zabezpečenia validity celého diagnostického nástroja a získania objektívnych podkladov pre jej konštrukciu, vývin prebiehal v niekoľkých etapách.

Prvá etapa obsahovala administráciu dotazníka u vyše 55 rodičov detí a adolescentov (vekové rozpätie od 5 do 17 rokov) s diagnózou Aspergerov syndróm (AS), ktorý obsahoval popis klinického obrazu Aspergerovho syndrómu (kritéria MKCH – 10, DSM – IV, Szattmári et al., 1998, Asperger , 1944, Wing, 1981). Rodičia mali za úlohu z každej hodnotenej oblasti správania, prejavu a schopností dieťaťa a anamnestických údajov, vybrať a označiť tie kvality, ktoré najviac charakterizovali ich dieťa, pričom mohli označiť viacero možností. Na základe jednoduchej štatistickej kvantifikácie – početnosť výskytu najtypickejších odpovedí pre konkrétnu hodnotenú oblasť, bola skonštruovaná Posudzovacia škála Aspergerovho syndrómu. Tento postup mal zabezpečiť základnú požiadavku na diagnostický nástroj - t.j. aby položky boli dominantne diagnosticky určujúce pre typický obraz dieťaťa s Aspergerovým syndrómom.

Z dôvodu získania relevantných údajov k validite a objektivite, a pre ďalšie štatistické spracovanie skonštruovanej posudzovacej škály, bola jej pracovná verzia distribuovaná na 12 odborných pracovísk v rámci územia celého Slovenska – psychologické, medicínske, špeciálno-pedagogické, školské.

Škála bola administrovaná u 8 výberov – okruh porúch psychického vývinu (detský autizmus, Aspergerov syndróm, ADHD, VPU, NKS), u výberu intelektovo nadaných detí a kontrolnej skupiny - © norma, vo vekovom rozpätí od 5 do 17 rokov, pričom sme žiadali uviesť pridružené diagnózy, prípadne závažnejšie zdravotné komplikácie a hodnoty IQ. Škálu vypĺňali odborníci, najčastejšie psychológovia. Posudzovacia škála bola celkovo administrovaná u 217 respondentoch..

Posudzovacia škála je rozdelená na dve podoblasti – ranný vývin a aktuálny stav, nakoľko AS je zaraďovaný medzi vývinové poruchy, čo naznačuje dôležitosť postavenia raného obdobia vývinu dieťaťa v diferenciálno-diagnostickom procese a prítomné kvality môžu veľakrát odlišovať deti s AS od iných porúch psychického vývinu (Jánošíková, 2006).

Je určená pre vekovú skupinu 6 až 15 rokov, kedy je na záchyt najcitlivejší vstup do povinnej školskej dochádzky, ako indikátor prvých problémov (Jánošíková, 2007) a zároveň rešpektuje vývinovú následnosť klinického obrazu (dôraz na retrospektívnu anamnézu – kvality vývinu ako diferenciálno-diagnostické kritérium).

Položky škály sú zaradené tak, aby zároveň tvorili kontinuum a primeranú následnosť diagnostického algoritmu – akcentácia do oblasti retrospektívnej anamnézy, popisu kvalít prítomných sociálnych a komunikačných kvalít, zhodnotenie verbálnej kompetencie, rešpektovanie hypertrofie a deficitov kognitívnych schopností, popisu psychopatologických prejavov osobnostného fungovania. Samozrejme plne rešpektujú vyššie uvádzané teoretické východiská a klasifikačné normy. Použitie posudzovacej škály zároveň vytvára diagnostickú os pre menej skúseného odborníka.

Každá položka je formulovaná zrozumiteľne a jasne, pre lepšie objasnenie ohodnotenia a skórovania pod vybratými položkami je kvalitatívny popis hodnoteného správania. Administrátor má možnosť zvoliť 4 položky, ku ktorým je pridelená číslená hodnota. Číselné hodnoty sú zaradené vzostupne, pričom najvyššia hodnota číselného kontinua znamená typické správanie pre AS a najnižšia prezentuje výrazný odklon od diagnostickej jednotky.

Celý dokument si môžete stiahnuť tu: Posudzovacia škála Aspergerovho syndrómu