Screening detského autizmu

Daniela Jánošíková

Kritický vek

Áno

Nie

1.

Oslabenie záujmu o kontakty s druhou osobou (dieťa je viac izolované, menej vyhľadáva kontakty s druhou stranou, nemá záujem o typické hry v ranom období – rodič vie uviesť aj „nástup tejto zmeny“)

15 - 30 mesiacov

2.

Zhoršenie reakcií na oslovenie zo strany dieťaťa (dieťa menej reaguje na svoje meno, oslovenie, „emočnú“ výzvu v porovnaní s predchádzajúcim obdobím – rodič vie časovo konkretizovať „nástup zmeny“)

12 až 30 mesiacov

3.

Nezáujem alebo pasivita pri kontaktoch s rovesníkmi (deti len pozoruje, alebo odchádza od rovesníkov, z odmieta byť na verejných priestranstvách.....)

24 až 30 mesiacov

4.

Regres, alebo stagnácia v rečovom vývine (dieťa v predchádzajúcom období už používalo prvé slová, jednoduché slabiky, verbalizovalo...)

12 až 24 mesiacov

5.

Reč nie je prítomná, alebo len zvuky, náznaky slov (dieťa si často rozpráva –vydáva zvuky „samé pre seba“ pri hre, aktivitách, nedá sa „prerušiť“...)

15 až 30 mesiacov

6.

Prítomnosť špecifických motorických prejavov

(chodenie po špičkách, trepanie rukami pri „zážitkoch“, mrvenie prstami)

12 až 30 mesiacov

7.

Obraz „nadaného dieťaťa“

(záujem o rôzne logá, značky, písmená, čísla, nadmerné listovanie v knihách, rozlišovanie farieb, tvarov, ovládanie tabletu....)

18 až 30 mesiacov

8.

Dieťa v hre dáva prednosť predmetom pred osobou (manipuluje s predmetmi, nežiada prítomnosť druhej osoby pri hre)

18 až 30 mesiacov

9.

Hra dieťaťa je manipulačná (zoraďuje predmety, točí ich, prezerá pred očami, presýpa piesok, kamienky, prelieva vodu, zosýpa predmety - „kopy“)

18 až 30 mesiacov

10.

Dieťa extrémne pobehuje, vylieza, točí sa okolo vlastne osi, obeháva okolo nábytku, intenzívnejšie skákanie, behanie - nadmerná hyperaktivita

15 až 30 mesiacov

11.

Dieťa je veľmi výchovne náročné „extrémne obdobie vzdoru“ (hádzanie o zem, hádzanie predmetov, intenzívny plač....tkz. „nevychované dieťa“)

15 až 20 mesiacov)

12.

Dieťa si ubližuje (búcha do hlavičky, capká po tváričke, hryzie do ručičky)

15 až 30 mesiacov

13.

Dieťa ubližuje druhej osobe (capká, štípe, sotí, uhryzne....)

18 až 30 mesiacov

14.

Rodičia uvádzajú „bod zlomu“ vo vývine (t.j., že dieťa od určitého obdobia je iné – napríklad po prekonaní zdravotných komplikácii, krátkodobom odchode blízkeho človeka, hospitalizácii a pod.)

18 až 30 mesiacov

15.

Senzorické problémy - výberovosť stravy (dieťa je len vybratý okruh jedál), citlivosť na zvuky (bojí sa niektorých zvukov, zapcháva si uška), zbavovanie sa oblečenia (rado chodí „vyzlečené“), fascinácia svetlom (rado si prezerá svietiace, blikajúce predmety, fascinácia senzorickými hračkami ….)

18 až 30 mesiacov

16.

Dieťa je iné, ako jeho rovesníci (subjektívny pocit hodnotiteľa)

18 až 30 mesiacov

Poznámky k administrácii

  • pod termínom kritický vek rozumieme obdobie (fyzický vek dieťaťa), kedy rodičia a odborník spozorovali hodnotené správanie a samotné správanie „nadobúda“ určite kvalitatívne informácie (t.j. ak sa vyskytuje, môže to poukazovať na určité riziká v psychickom vývine dieťaťa);

  • optimálne obdobie pre vyplnenie sceeningu je fyzický vek dieťaťa 24 až 30 mesiacov;

  • každú odpoveď „áno“ skórujeme 1. V prípade súčtu odpovedí vyššieho ako 10 (administrátor skóruje 10 krát áno), je dieťa rizikové pre pervazívnu vývinovú poruchu alebo nešpecifikovanú poruchu komunikačnej schopnosti. Odporúčame kontakt našpecializované pracovisko zaoberajúce sa poruchami psychického vývinu v regióne.

Upozornenie

Screening je nutné akceptovať len ako metodický materiál, bez nárokov na stanovenie objektívnej a validnej diagnózy. Slúži ako informačný leták pre odborné pracoviská (pediatrické, neurologické ambulancie, psychologické a špeciálno-pedagogické poradenské pracoviská) na detekciu rizikových pacientov, klientov, s nutnosť odoslania na špecializované pracovisko, zaoberajúcich sa problematikou porúch psychického vývinu.

Diagnostický proces porúch psychického vývinu musí napĺňať požiadavky objektívnej a validnej diagnostiky – detekcia rizikových faktorov, aplikácia objektívnych diagnostických metód a stanovenie klinickej diagnózy (odborník, zaoberajúci sa problematikou porúch psychického vývinu).


Celý dokument si môžete stiahnuť tu: Screening detského autizmu